ماهی شانک صورتی یا کخو/ آچار فرانسه خلیج فارس

ماهی شانک صورتی ماهی شانک صورتی به نام های مختلفی در استان بوشهر و سایر استان های دریایی شناخته می شود. از انواع این نام ها شامل کخو...

ادامه مطلب