تخم و اشپل ماهی

ماهی با اشپل بخریم یا بدون تخم؟

ماهی با اشپل بخریم یا بدون تخم؟ سوالی که خیلی این روزها جنجال بر انگیز شده این هست که ماهی که توی شکمش تخم داشته باشه بهتره یا نداشته ...

ادامه مطلب